Zulu Licht en Hijswerk

Toepasselijkheid
1. Op alle offertes van, overeenkomsten met en opdrachten, daaronder begrepen
aanvullende en opvolgende opdrachten, aan ‘Zulu Licht en Hijswerk’ met betrekking
tot door ‘ZL&H’ te verrichten werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing.
2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen in door de opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden binden ‘ZL&H’ niet, tenzij ‘ZL&H’ expliciet schriftelijk het
tegendeel heeft verklaard.

Offertes & Prijzen
3. Offertes zijn vrijblijvend. Zij geven inzicht in de kosten, het business model van ‘ZL&H’
en betalingsafspraken.
4. Alle door ‘ZL&H’ geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen voor huur of koop van
door derden te leveren apparatuur zijn altijd indicatief.
5. De geldigheidstermijn van offertes bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld.

Opdrachten & Wijzigingen
6. Overeenkomsten en opdrachten komen tot stand door (i) aanvaarding van de offerte
door de opdrachtgever gevolgd door per omgaande schriftelijke (email of anderszins)
bevestiging van die aanvaarding door ‘ZL&H’ of (ii) door schriftelijke bevestiging van
de aanvaarding van de overeenkomst of opdracht door ‘ZL&H’ dan wel door met de
uitvoering ervan aan te vangen.
7. Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk (email) door de opdrachtgever
aan ‘ZL&H’ te worden meegedeeld. Indien en voor zover deze tot meer of minder
kosten leiden zullen deze met de geaccordeerde offerte worden verrekend, nadat de
opdrachtgever daarover is geïnformeerd.

Inschakeling derden
8. Alle opdrachten gelden als opdrachten aan ‘ZL&H’ en omvatten de bevoegdheid van
‘ZL&H’ om binnen het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
9. Tussen de opdrachtgever en de partij of persoon die krachtens enige rechtsverhouding
tot ‘ZL&H’ de opdracht (mede) uitvoert, komt geen overeenkomst tot stand.
10. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van degene die een
opdracht aan ‘ZL&H’ krachtens enige rechtsverhouding tot ‘ZL&H’ uitvoert of bij die
uitvoering betrokken is, alsmede derden die door ‘ZL&H’ zijn ingeschakeld.
11. De opdrachtgever machtigt ‘ZL&H’ om algemene voorwaarden (met eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door derden te aanvaarden.

Annulering
12. In geval van annulering van een overeenkomst met of opdracht aan ‘ZL&H’,
wezenlijke (50% of meer) beperking van de opdracht of opschorting daaronder mede
begrepen, verplicht de opdrachtgever zich aan ‘ZL&H’ de vergoeding te verstrekken
als neergelegd in de navolgende bepalingen.
13. In geval van een opdracht of een reeks van samenhangende aansluitende opdrachten
met een (gezamenlijke) duur van ten minste twee weken zal de opdrachtgever aan
‘ZL&H’ tot en met de 2e maand voor de afgesproken aanvang van de werkzaamheden
60% en daarna 100% van de overeengekomen fee vergoeden plus de kosten
samenhangend met de benodigde annulering van apparatuur, voor zover van
toepassing.
14. In geval van (een) kortlopende opdracht(en) zal de opdrachtgever aan ‘ZL&H’ geen
vergoeding verschuldigd zijn, mits de annulering geschiedt uiterlijk op de 15e
kalenderdag voor de afgesproken start van de werkzaamheden.
Bij annulering tussen de 15e en 7e dag is 50% en vanaf de 7e dag 100% van de
overeengekomen fee verschuldigd plus de kosten samenhangend met de benodigde
annulering van apparatuur, voor zover van toepassing.

Betaling
15. Betaling van facturen dient te geschieden op een door ‘ZL&H’ aan te geven
bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, tenzij
schriftelijke anders is overeengekomen.
16. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is ‘ZL&H’ gerechtigd opdrachtgever per
maand of gedeelte daarvan zonder dat aanmaning of ingebrekestelling vereist is
onmiddellijk 1,5% over het openstaande saldo in rekening te brengen, terwijl ‘ZL&H’
vanaf dat zelfde moment alle werkzaamheden kan staken of opschorten zonder tot
betaling van schadevergoeding verplicht te zijn of te worden.
17. ‘ZL&H’ is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie
en/of voorfacturatie bij de opdrachtgever in rekening te brengen dan wel te bedingen
dat indien het kosten van derden betreft deze rechtstreeks bij de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
18. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities kan ‘ZL&H’ van de opdrachtgever
zekerheidsstelling voor de betaling verlangen
19. In geval incassomaatregelen getroffen moeten worden is de opdrachtgever naast
hoofdsom en rente tevens een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te
maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de
verschuldigde hoofdsom.

Verplichtingen
20. ‘ZL&H’ spant zich ervoor in de opdracht naar de geldende maatstaven van
professionaliteit en binnen het afgesproken tijdsbestek uit te voeren en de op de
opdracht van toepassing zijnde voorschriften in acht te nemen.
21. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ‘ZL&H’ binnen het afgesproken
tijdsbestek en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften
en andere wettelijke bepalingen op het gebied van onder andere
arbeidsomstandigheden zijn werkzaamheden uit hoofde van de opdracht kan
uitvoeren.
22. Voor zover vergunningen, voorbereidende of andere werkzaamheden of zaken vereist
zijn voordat ‘ZL&H’ met de uitvoering van de opdracht kan aanvangen, garandeert de
opdrachtgever dat een en ander tijdig zal worden verzorgd onder gelijktijdige
aanbieding van vergoeding van schade aan ‘ZL&H’ in geval van vertraging.
23. Op de apparatuur die ‘ZL&H’ in het kader van de opdracht voor opdrachtgever huurt of
koopt zijn de garantiebepalingen van toepassing van de partijen van welke hij die
apparatuur heeft betrokken.

Aansprakelijkheid
24. Iedere aansprakelijkheid van ‘ZL&H’ is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende
geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ‘ZL&H’ wordt uitgekeerd. Mocht om
welke reden ook de verzekering niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van ‘ZL&H’
beperkt tot het honorarium (exclusief btw en kosten apparatuur) dat door ‘ZL&H’ aan
opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim direct verband
houdt in rekening is of zal worden gebracht.
25. De aansprakelijkheid van ‘ZL&H’ voor indirecte schade, daaronder begrepen door
opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
26. Niet is uitgesloten de aansprakelijkheid van ‘ZL&H’ voor schade als gevolg van diens
opzet of bewuste roekeloosheid.

Opzegging
27. Partijen kunnen in geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance
van betaling of ontbinding van de wederpartij alle lopende afspraken met
onmiddellijke ingang op opzeggen en onmiddellijke en volledige betaling eisen van alle
lopende vorderingen.

Geheimhouding
28. ‘ZL&H’ verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle informatie die haar in het
kader van een opdracht ter kennis komt of gebracht wordt en waarvan zij begrijpt of
behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk van aard is.

Intellectuele eigendom
29. ‘ZL&H’ behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door haar bij de
uitvoering van opdrachten gebruikte softwareprogramma’s, werkwijzen, systemen en
dergelijke.

Overmacht
30. In aanvulling op artikel 6:75 BW zal evenmin aan ‘ZL&H’ als tekortkoming in de
nakoming van zijn verplichting worden toegerekend een van de wil van ‘ZL&H’
onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens
de opdrachtgever geheel of deels wordt verhinderd of nakoming in redelijkheid niet
meer van hem verlangd kan worden.
Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of
derden, storingen, stakingen, virussen en dergelijke.

Gedeeltelijke onverbindendheid
31. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zijn of worden geoordeeld
door de bevoegde rechter, verplichten partijen zich om die bepaling te vervangen door
een wel verbindende bepaling die qua strekking en inhoud zo nauw mogelijk aansluit
bij het met de oorspronkelijk bepaling beoogde doel.

Toepasselijk recht
32. Op de rechtsverhouding tussen ‘ZL&H’ en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

Bevoegde rechter
33. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam.

ALVW ZL&H, 1 september 2015.